ความต้องการของ SMEs ในภาคการผลิตสาขาไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้

ความต้องการของ SMEs ในภาคการผลิตสาขา ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในการพัฒนา ศักยภาพ หรือความสามารถในการดำเนินธุรกิจ   จากการสำรวจความต้องการของ SMEs ในภาคการผลิตสาขา ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อพัฒนา ...

Read more

16/10/2017

ความต้องการของ SMEs ในภาคการผลิตสาขาเครื่องเรือน

ความต้องการของ SMEs ในภาคการผลิตสาขา เครื่องเรือน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในการพัฒนา ศักยภาพ หรือความสามารถในการดำเนินธุรกิจ   จากการสำรวจความต้องการของ SMEs ในภาคการผลิตสาขา เครื่องเรือน เพื่อพัฒนา ศักยภาพหรือความสามารถ...

Read more

16/10/2017

บริการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์

บริการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ Value Up               การยกระดับคุณค่า การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ในยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยทุนสมอง ส...

Read more

29/09/2017

๑) หน่วยงานเพื่อการจดทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ จำเป็นต้องจดทะเบียนกับทางราชการให้ถูกต้อง เพื่อสร้างตัวตนให้แก่ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจแต่ละรูปแบบก็จะมีขั้นตอนและข้อกำหนดการจดทะเบียนจัดตั้งกับหน่วยงาน ราชการที่แตกต่างกัน             โดยหน่วยงา...

Read more

12/09/2017

๒) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – อย่าปล่อยให้โลโก้โดนขโมย

7 | การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – อย่าปล่อยให้โลโก้โดนขโมย             เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่...

Read more

12/09/2017

๓) นิติบุคคลแบบไหน ที่เหมาะกับผู้ประกอบการ SMEs (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน)

8 | นิติบุคคลแบบไหน ที่เหมาะกับผู้ประกอบการ SMEs             วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้า...

Read more

13/09/2017